Armær og bein

 

BokinfoInnholdsfortegnelseForord
Beretningen om Ulefoss Sportsforenings historie og virksomhet gjennom mer enn 100 år. Nærmere 100 personer har bidratt skriftlig eller muntlig til denne bokutgivelsen.
 
* Ved levering utenfor Nome
kommer porto i tillegg.
InnholdSidetall
Forord4
Bakgrunn7
Skyttersak og skytesport10
Travsport23
Holden Sportsforening24
Ulefoss Sportsforening32
Skisport79
Gymnastikk og turn125
Skøytesport134
Friidrett142
Fotball155
Damegruppa220
Håndball230
Idrett på bygda236
Sagene236
Helgja239
Værket242
Lanna249
Fen250
Berget254
Vesthagen256
Eidsbygda257
Valebø261
Skoleidrett262
Arbeideridrett267
Bedriftsidrett275
Nome Sykkelklubb281
Ulefoss Atletklubb281
Register282
Formannens forord

Etter at jeg var valgt til formann i USF, forsøkte jeg å orientere meg om forskjellige sider ved foreningens virke, bl.a. også dens historie. Med tanke på en 90-årsberetning undersøkte jeg foreningens arkiv, men fant lite. Grunnen var at viktige deler av materialet var brent eller kasta. I ei samtale med Einar Jespersen kom det tilfeldigvis fram at han hadde en del stoff om foreningen . Han sa seg villig til å være med å skrive en beretning, men kom seinere med forslag om at det burde bli ei bok. Jeg la forslaget fram for hovedstyret, og det blei til at vi skulle prøve.

Utgivelsen skulle skje i forbindelse med at den organiserte sport og idrett i bygda var 90 år, altså to år før USF sjøl kan feire tilsvarende jubileum. Det vanskeligste i et slikt arbeid er å få fram beretningen og de mange sliterne – fotfolket – som er med når jobben gjøres. Vi har etter beste evne forsøkt å få med andre enn toppene i administrasjon og aktiv idrett. Det er dessverre lett å glømme noen, men i så fall håper jeg at dette blir oss tilgitt. I mangel av eget materiale om foreningens virke har muntlige kilder og aviser vært til stor nytte.

Til slutt vil jeg takke de omlag 100 personer som skriftlig eller muntlig, eller på annen måte har medvirka til de over 1500 timer arbeidet med boka har tatt.

Jeg vil spesielt takke hovedredaktøren Arne Johan Gjermundsen for vel utført arbeid. En spesiell takk går også til Ingrid J. Plassen, Karen Anne Braathen, Gunn Grønstein, Eli M. Kabbe, Elin Briskemyr Bjørndalen, Anne Kirsti Toreskaas, Marit Braathen og Anna Laug. Uten deres skriving av de forskjellige manuskripter hadde dette arbeidet neppe vært fullført.

Ulefoss, 15. juli 1982
Per Bernt Tufte

Redaktørens forord

Som hovedredaktør for «Armær og bein» har jeg, i nært samarbeid med hovedforeningens formann Per Bernt Tufte, hatt som oppgave å organisere og gå gjennom manuskriptene fra de ulike forfatterne. Jeg har søkt i størst mulig grad ikke å rette noe særlig på stilen. Heller ikke har jeg sett det som mi oppgave å ensrette språket i denne framstillinga. Her vil man derfor finne ganske store variasjoner både i språk og stil, avhengig av de forskjellige forfatterne. Reine feil har jeg sjølsagt retta opp.

Oppgava som redaktør har vært både spennende og inspirerende. Her er lagt ned et stort arbeid av mange mennesker. Noe av det fine med dette er at arbeidet er fordelt på mange, et gruppearbeid som kan inspirere til videre oppgaver i det lokalhistoriske arbeidet framover. Her er nok av oppgaver å ta fatt på.

Når det gjelder bildevalget i boka, har vi måttet være svært tilbakeholdne. Det som her er kommet med, er derfor bare et lite utvalg. Til Ulefoss Sportsforenings 90-årsjubileum i 1985 kunne det være en tanke å gi ut ei større bildebok fra USF's virksomhet i disse åra. Det fins masser av sports- og idrettsbilder rundt i heimene som sportsforeningen gjerne vil overta, enten i original eller i kopi. Så her er det opp til enhver å kontakte foreningen.

Det er klart at mangt ved Ulefoss Sportsforenings historie kunne vært behandla grundigere i denne boka. Men den er først og fremst meint som ei oversikt over all sport og idrett i bygda. Til 100-årsjubileet i 1995 måtte en kunne gi ut en grundigere oversikt over USF's ulike virksomheter, og da med oversikter over styrer, formenn, osv., osv. La det være en utfordring til dem som står i spissen for foreningen i 90-åra.

Før jeg til slutt nevner alle forfatterne og hva de er ansvarlige for, vil jeg takke alle som på en eller annen måte har gjort sitt til at denne boka nå foreligger. Ikke minst går denne takken til formannen i hovedforeningen, Per Bernt Tufte, som har tatt det tyngste løftet, og som tross alt har hatt hovedansvaret for at alt stoffet er blitt skrevet og kommet inn. Jeg takker for et meget behagelig samarbeid.

Hvem skreiv hva?
Per Bernt Tufte: Skyting, travsport, lag på bygda, USF's historie fra århundreskiftet, en del om skisporten, en del om gymnastikk og turn.
Halvor Toreskaas: USF under okkupasjonen.
Erling Krogstad: USF's anlegg etter krigen, svømmekurs og skiskole.
Geir Haatveit: En del av skisporten.
Eljrid Skjeldal: Hoveddelen av gymnastikk og turn.
Mari Halvorsen og Eli M. Kabbe: Dameturn.
Harald Gunnerud: Skøytesporten (Materialet er delvis samla av Per Bernt Tufte.)
Hans N. Heisholt: Friidrett i sin helhet, samt noe skistoff. Skiminner.
Arvid Høgvoll: Fotball før krigen. (En del av materialet samla av Per Bernt Tufte.)
Tormod Halvorsen: Fotball etter krigen, og redigert skoleidretten.
Anne Kirsti Toreskaas: Samla stoffet om damegruppa ved hjelp av en rekke andre skrivere.
Karen Anne Braathen: Håndballens historie.
Jon Bjørnebekk: Redigert arbeideridretten. (Materialet hovedsaklig samla av Per Bernt Tufte.)
Dag Vidar Larsen: Redigert stoffet om bedriftsidretten.
John Haatveit, Laila Johnsen og Christen Wintertun: Samla inn stoffet om skoleidretten.
Nicolai Grova, Tøger Wines og Tor Gautestad: Samla inn stoffet om bedriftsidretten.
• Dessuten er det tatt med stoff fra Einar Jespersen, Kåre Langeland, Olav Dukane, Harald Halvorsen, Lauritz Skardal, Bjørn og Arne Sandbakken, Øistein Fjellstad, Kjell Ivar Borgen, Gerd Kolle, Olaf Wines, Arne Kåsa, Reidar Dusterud og Leif J. Rønningen.
Arne Johan Gjermundsen: Bakgrunnen, Holdens Sportsforening og Ulefoss Sportsforening fram til 1900. Redigert Damegruppas historie og skisporten.

Ulefoss, 1. august 1982.
A. J. Gjermundsen, red.