Banken og bygda

 

BokinfoInnholdsfortegnelseForord
Beretningen om Holla Sparebanks virksomhet gjennom 100 år – og om det bygdesamfunnet banken virket i.
 
InnholdSidetall
Forord7
Noen sjepper korn til låns9
Fra livberging til levevilkår18
En ny tid banker på28
«At søge fremmet almennyttige formaal»39
Inn i det 20. århundre52
Harde og vanskelige år 1924–4061
Krig og vanskeligheter70
Eget hus og have81
Ringsevjen gror fram87
Fra gjenreising til forbrukersamfunn89
I det 100. driftsår99
Bankens daglige ledere101
Tillitsmenn106
Tillitsmenn 1977109
Administrasjonen 1977111
Etterskrift116
Litteratur116
Plan for Haldens Sparebank 1877117
Vedtekter for Halla Sparebank i 1970123
Forord
Da Holla Sparebanks styre i 1973 vedtok å utgi en bok om sin virksomhet gjennom et hundre år, ble tidligere banksjef O. T. Halvorsen, forstanderskapets ordfører Einar Straume, og journalist Gerhard Hedlund bedt om å påta seg oppdraget. Den sistnevnte som sekretær og med oppgave å føre boken i pennen.

Bankens styre godtok deretter en ramme for boken. Meningen var at den skulle gi et så bredt bilde av bygdas økonomiske liv i tiden som går forut før banken stiftes og hvordan banken har virket i det hundreår som er gått siden man begynte i de første lokaler i lærerboligen på Sagene frem til våre dager.

Komiteen så det også viktig å bevare trekk av bygdelivet og bilder fra dette som man kunne trekke inn i bankhistorien. Videre ble det også lagt stor vekt på kornmagasinets virksomhet, idet dette i en periode også virket som pengebank.

I 1974 døde banksjef O. T. Halvorsen. Dette var et stort tap for komiteen, som hadde regnet med å kunne bruke hans inngående kjennskap til personer og saker både i banken og bygda. I stedet for O. T. Halvorsen ble Per Halvorsen valgt.

Manuskriptet forelå ferdig våren 1976. I et møte med styret ble utformingen drøftet. Styrets medlemmer, som leste manuskriptet, var bedt om å supplere og kommentere oppbyggingen av boken. En del bemerkninger som derved fremkom var til meget stor nytte for det videre arbeid. For arbeidet med korrektur takker komiteen Signe Modal Strigen og sekretær Gunhild Gåserud samt tidligere skolesjef Sveinung Berge. Banksjef Asbjørn Tronsen takkes for en aldri sviktende velvilje overfor arbeidet.

Trykningsoppdraget er overlatt Oluf Rasmussens Boktrykkeri, Skien. Med dette overlater vi «Banken og bygda. Holla Sparebank 1877-1977» som et bidrag til bankens og bygdas historie. Nå som før er banken og bygda knyttet sammen i et fellesskap som startet med kornmagasinet en vårdag i 1820.

Einar Straume    Per Halvorsen    Gerhard Hedlund