Fra formerforening til fellesforbund

 

BokinfoInnholdsfortegnelseForord
 
InnholdSidetall
Forord7
Forfatterens forord8
Arbeiderbevegelsens oppkomst og utvikling9
1930-årene: Harde og konfliktfylte år31
1940-årene: Krig og gjenreisning52
1950-årene: «Forhandlingens tiår»61
1960-årene: Over til jern- og metall74
1970-årene: Avdeling og klubber i arbeidsfordeling84
1980-årene: Halvveis til hundre og Fellesforbundet94
1990-årene: Avdelingen endres -- nye klubber og nytt navn107
Etter tusenårsskiftet120
Kort oppsumering132
Forord

Tanken på å gi ut ei bok i forbindelse med 75 års jubileet til fagforeninga i MidtTelemark ble fremma i styret første gang juli 2003 og det endelige vedtaket om å gi ut boka ble tatt i august samme år. Når boka nå er et faktum vil de som leser den få et unikt innblikk i fagforeningsarbeidet i de 75 åra som har gått siden starten på Ulefos Jernværk. Fra de første urolige tider og frem til i dag, blir konflikter og samarbeid beskrevet med ord og bilder.

Avdeling 227 – Ulefoss Jern & Metall, ble danna i 1962 da klubbene på Ulefos Jernværk og Aall Ulefos Brug slo seg sammen og gikk inn i LO Jern & Metall. Etter det vokste avdelinga og fikk egne kontorlokaler fra midt på 80-tallet. Den gang var det kveldsbetjent en dag i måneden. Dagens kontorlokaler flytta vi til i mars 2000, og i dag har vi kontortid to dager i uka.

Vi i styret i Avdeling 227 håper dere som leser boka blir fornøyd og vi vil benytte anledningen til å takke alle medlemmene som gjennom 75 år har stått på og jobba for foreninga. En stor takk også til Per Bernt Tufte som har forfattet denne boka. Gratulerer med 75 års jubileet.

For styret i Avdeling 227
Jon Halvor Svalbjørg, Leder i Midt Telemark Fagforening.

Forfatterens forord

Etter å ha fått i oppdrag å skrive nåværende Avdeling 227 i Fellesforbundet sin historie, gikk jeg gjennom et mulig tilfang av stoff til dette. Et meget omfattende materialet er tilgjengelig på Arbeiderbevegelsens Arkiv i Skien, og jeg fant av hensyn til begrensninger av stoffet at protokollene for Ulefoss Formerforening/Støperiarbeiderforening, videre til Ulefoss Jern- og Metall og derfra til Fellesforbundet, måtte utgjøre hoveddelen av stofftilfanget.

Neste trekk var å sette opp en disposisjon for arbeidet, der stoffet ble sortert etter tidsepoker og antatt viktighet. Men jeg savnet stoff til en gjennomgang av fag- og arbeiderbevegelsens oppkomst og utvikling – ikke minst på det lokale plan. For å bøte på dette har jeg, i tillegg til en generell innføring, prøvd å presentere historien til Avdeling 227 i et lokalhistorisk perspektiv, med noen drypp også fra andre lokale fagforeninger. Flere av disse ble senere da også med i Fellesforbundet. Jeg håper og tror at både tid og anledning var riktig for dette. Heftet «Noen trekk fra fagbevegelsens historie i Midt-Telemark», utgitt ved LO's 100-årsjubileum i 1999, har i den forbindelse vært til stor nytte.

Videre har jeg regnet med at virksomheten til Ulefoss Formerforening i «de harde 30-åra» burde omtales nokså grundig, da en del begivenheter i denne perioden var av ganske spesiell karakter – ja, nærmest kjent over det ganske land. I tillegg synes krigen å være, som på så mange andre områder, et tidsskille også for denne foreningen. Fra krigsårene var det ikke mye stoff å finne om foreningen, men etterkrigstiden, helt fram til våre dager, er meget godt dokumentert.

Jeg har sett det som en oppgave å gi en kort oversikt over virksomheten i alle tilgjengelige år, for at materialet på sett og vis også kan fungere som en «oppslagsbok». Viktig har det vært å prøve å få fram det som var i medlemmenes interesse og som på den måten var bakgrunnen for styrenes arbeid i foreningen/avdelingen. Litt stoff om generell utvikling i bransjene og i samfunnet er også gitt noe plass. Her har et kortfattet manuskript om deler av avdelingens historie, skrevet av Hallvard Vike, vært til nytte.

Jeg har ikke arbeidet overfor noen redaksjonskomite eller enkeltpersoner, så stoffet som er valgt ut, måten det er presentert på samt språk og utvelgelse av de fleste illustrasjoner, er helt og holdent mitt ansvar. Jeg har således hatt anledning til å arbeide ganske fritt med dette bokprosjektet. Jeg håper at styret, medlemmene og andre finner denne historiske beretningen om en stor og viktig lokal fagforening interessant og nyttig. Jeg gratulerer med jubileet og takker for oppdraget!

En spesiell takk går til Ove Lunde ved Arbeiderbevegelsens Arkiv i Skien. Uten hans hjelp og velvilje hadde dette arbeidet blitt vanskelig.

Ulefoss medio september 2005
Per Bernt Tufte
forfatter