Store og gode handlinger af Nordmænd til Brug for Ungdommen

 

BokinfoInnholdsfortegnelseForord
Peder Pedersen Soelvold var en stor pedagog og folkeopplyser. I 1999 var det 200 år siden han ble født i Holla herred.

Det ble markert med et Soelvold-jubileum og med utgivelsen av et manuskript han selv førte i pennen. Det omhandler fortjenestefulle bragder og gode gjerninger utført av norske menn og kvinner over flere hundre år.

Manuset er utgitt som et kildeskrift - det vil si at ingenting er endret fra originalen verken med hensyn til språk eller tegnsetting.

 
InnholdSidetall
Forord5
Arne Johan Gjermundsen: Innledning6
Per Bernt Tufte: Peder P. Soelvold - husmannssønn, folkeopplyser og samfunnskritiker8
Arthur Gjermundsen: «Store og gode Handlinger af Nordmænd» et viktig bidrag til norsk skolehistorie17
Peder P. Soelvold: Store og gode Handlinger af Nordmænd til Brug for Ungdommen25
Per Bernt Tufte: Noter til lesestykkene107
Bibliografi116
Litteratur116
Personregister117
Forord
I år er det 200 år siden husmannssønnen, pedagogen, redaktøren, folkeopplyseren og samfunnskritikeren Peder Pedersen Soelvold ble født i Holla herred, en del av nåværende Nome kommune. For å markere et Soelvold-jubileum i 1999 oppnevnte kommunale organ en arbeidsgruppe, som fikk i oppdrag å informere om Peder Soelvolds liv og virke totalt sett.

Pedagogisk virksomhet var en viktig del av det Peder Soelvold sto for. Han var utdannet lærer, tilegnet seg store kunnskaper og ønsket å skrive lese- og lærebøker. I år, om lag 175 år etter at Peder Soelvold skrev det, kan hans manuskript om fortjenstfulle bragder utført av nordmenn utgis. Manuskriptet bærer navnet «Store og gode Handlinger af Nordmænd - til Brug for Ungdommen». Peder Soelvold har ført det i pennen, og arbeidet er avsluttet på Hoff i Aker i April 1826. Tidsmessig spenner innholdet over flere hundreår, og er en rekke fortellinger eller historier om bragder og gode gjerninger tillagt kjente norske kvinner og menn.

Arbeidsgruppen har valgt å utgi manuskriptet som et kildeskrift. Det er derfor ikke endret noe fra originalen når det gjelder språk eller tegnsetting. Det rettes en spesiell takk til Arne Johan Gjermundsen for hans arbeid med å oppspore og bearbeide manuskriptet. Arthur Gjermundsens bidrag til boken er også av stor viktighet. Etter hans nylige bortgang står det utrettelige arbeidet han la for dagen for å fremme innsatsen til pedagogen Peder Soelvold, som et betydningsfullt bidrag til norsk skolehistorie.

Utgivelsen av manuskriptet i bokform er støttet økonomisk av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet, Telemark fylkeskommune og Nome kommune.

Ulefoss, 25. oktober 1999
Arbeidsgruppen for Soelvoldjubileet
Jon Bjørnebekk    Signe Hansen    Tormod Halvorsen    Per Bernt Tufte