Telemark-kanalene

 

BokinfoInnholdsfortegnelseForord
Våren 1982 oppnevnte riksantikvaren – i samråd med fylkeskonservatoren i Telemark – et utvalg til å foreta en registrering for å få en samlet oversikt over anleggene ved Norsjø-Skien kanalen og Bandak-Norsjø kanalen.

Formålet med registreringen var å fremskaffe grunnlagsmateriale for å utarbeide en verneplan. Resultatet foreligger i denne rapporten.

Den skriftlige delen av arbeidet gjør ikke krav på å være et historisk dokument, men må ses på som en tilstandsrapport år 1983/84.

 
InnholdSidetall
Innledning1
Norsjø-Skienkanalen, strekningen fra Skien til Løveid2
Brygger og anlegg ved Norsjø, Sauarelven og Heddalsvatn, strekningen fra Løveid til Notodde15
Bandak-kanalen, strekningen fra Ulefoss til Dalen30
Fartøyer70
Verneplanen, videre arbeide, sammenstilling74
Oversiktskart79
Vedlegg: Notat om Kanalens eiendommer, utarbeidet av Kanalselskapet , datert 7. mai 198380
Telemarkskanalene

Registrering for en verneplan for Norsjø-Skien kanalen og Bandak-Norsjø kanalen.


Innledning

I samråd med fylkeskonservatoren i Telemark oppnevnte riksantikvaren våren 1982 et utvalg til å foreta en registrering for å få en samlet oversikt over anleggene. Utvalget har hatt denne sammensetningen:
• Fylkeskonservator Halvor Landsverk
• Direktør Torleif Lindtveit ved Norsk Teknisk Museum
• Arkitekt MNAL Vidar Edvardsen som representant for Fortidsminneforeningen, Telemark avdeling.

Hensikten med arbeidet har vært å fremskaffe grunnlagsmateriale for utarbeidelse av en verneplan. Først når dette grunnlagsmaterialet er presentert og studert av de interesserte parter, kan man ta stilling til fremtidige eierforhold og planstatus for de enkelte bygninger og anlegg. Dette ble understreket av riksantikvaren i møte 14. oktober 1982 der representanter for Telemark fylkeskommune og olje- og energidepartementet var til stede. I samme møte ble det lagt frem noen eksempler på hva registreringsarbeidet ville omfatte. Det var enighet om at registreringen måtte fullføres og materialet gjøres klart for presentasjon så snart som mulig.

Registreringsarbeidet er utført av arkitektene Vidar Edvardsen og Jahn Jahnsen. Den skriftlige delen av arbeidet gjør ikke krav på å være et historisk dokument, men må ses på som en tilstandsrapport år 1983/84.

Registreringen skulle i større grad ha inneholdt opplysninger og tilstandsbeskrivelse av sluser, kanaler og andre tekniske anlegg enn tilfelle er. På grunn av byggesaken ved Norsk Teknisk Museum har ikke Lindtveit kunnet påta seg dette arbeidet. Det som er skrevet om dette må derfor stå for forfatternes regning.

Skien/Porsgrunn, august 1984,
Vidar Edvardsen
Jahn Jahnsen