Telemark Landbruksskule på Søve 1893–1968

 

BokinfoInnholdsfortegnelseForord
Jubileumsbok utgitt i 1968 som en markering av at det var 75 år siden Telemark landbruksskule begynte sin virksomhet på Søve.
 
InnholdSidetall
I. Forord7
-- Dikt av Halvor J. Sandsdalen9
II. Bratsberg Arnts Landbrugsskole 1846- 187011
III. Det førebuande arbeidet44
IV. Skoleverket på Søve49
V. Praksisopplæringa73
-- 1. Innleiing73
-- 2. Jordbruk77
-- 3. Skogbruk83
-- 4. Hagebruk88
-- 5. Håndverk90
VI. Fagene og lærebøkene94
VII. Kontakt med folk i bygd og by110
VIII. Gardsdrifta115
-- 1. Jordbruket115
-- 2. Søves skog124
-- 3. Hagebruket127
-- 4. Husdyrbruket136
-- 5. Forsøk på skolegarden146
IX. Husa på Søve149
X. Husmorskolen og landbruksskolen169
XI. Biblioteket173
XII. Søve fra 1940 til 1945178
XIII. Utenfor det rent faglige183
-- 1. Elevlaget på Søve183
-- 2. Elever og lærere på Søve i hverdag og fest189
-- 3. Søve agronomlag226
-- 4. Hilsen til Søve. Dikt av Olaf Rugtvedt231
XIV. Korte opplysninger om styret, skolens tjenestemenn og noen andr233
-- 1. Styret for skolen og styremedlemmene233
-- 2. Skolestyrere og rektorer236
-- 3. Husbestyrerinner244
-- 4. Landbrukslærere gardsfullmektiger244
-- 5. Hagebrukslærere246
-- 6. Skogbrukslærere247
-- 7. Fjøsmestre249
-- 8. Håndverkslærere250
-- 9. Timelærere252
-- 10. Kontorfolk, vaktmester253
-- 11. Andre eldre med lang tjeaestetid ved skolen253
XV. Elevmatrikkel258
XVI. Kilder og trykksaker om skolen301
Forord
1. november 1968 er det 75 år siden Telemark landbruksskule begynte sin virksomhet på Søve. Etter forslag fra Søve agronomlag oppnevnte Telemark fylke våren 1966 fylkesagronom Erling Eriksen, gardbruker Halvor Hjelseth og rektor Erling Skjeldal (formann) til redaksjonskomite for et 75 års jubileumsskrift. Hagebrukslærer Torfinn Skard ble valgt som sekretær for komiteen. Skard leverte sitt arbeide ved utgangen av 1967. Det ble utarbeidet og godtatt arbeidsplan.

Etter initiativ fra Søve agronomlag ble det i 1918 gitt ut et 25 års skrift for skolen, og til skolens 30 års jubileum i 1923 gav Søve agronomlag ut et tillegg til 25 års meldinga.

Med tanke på 50 års jubileet for landbruksskolen på Søve, begynte bestyrer Olav Mæland i 1939 å samle materiale til et jubileumsskrift med elevmatrikkel. I 1940 kom krigen og satte en stopper både for jubileum og skrift. I samarbeid med Søve agronomlag fortsatte Mæland etter krigen å samle materiale, og en tok nå sikte på et 60 års skrift. Arbeidet med matrikkelen tok særlig lang tid, og det var dessuten vanskelig å greie økonomien med å få gitt ut 60 års skriftet. Mæland hadde imidlertid det meste klart i 1956, året før han døde. Arbeidet var da ført fram til og med året 1953.

Manuskriptet ble overlatt Søve agronomlag til fri disposisjon, og da laget gikk inn for å få utgitt et skrift til 75 års jubileet, hadde en Mælands arbeid som grunnlag.

Redaksjonsnemnda minnes med takk det store arbeid Olav Mæland har gjort for boka. En takk også til Torfinn Skard for hans iherdige innsats. Med sitt mangeårige kjennskap til Søve har hans arbeid vært av grunnleggende betydning for boka, som han også har skrevet flere avsnitt i.

Oddmund Opheim har fullført Mælands arbeid med elevmatrikkelen, og redaksjonskomiteen vil også rette en spesiell takk til ham.

En takker ellers alle andre medarbeidere. Svært mange tidligere elever og funksjonærer har hjulpet med stoff og fotos. Uten slik hjelp hadde vi ingen vei kommet.

Dessverre var det uråd å skaffe fullgode opplysninger til alle bildene.

Artikkelforfatterne er selv ansvarlige for sine avsnitt.

Vi sender også vår beste takk til Telemark fylke og alle ellers som har gitt økonomisk hjelp, slik at det har vært mulig å gjennomførearbeidet.

Ulefoss, 10/6 1968.
Erling Eriksen Halvor Hjelseth Erling Skjeldal