Vedtekter

Lover for Holla Historielag

Vedtatt på stiftelsesmøtet 28.04.1978. Seinere revidert på årsmøtene 05.11.2008, 01.03.2017, 10.03.2022 og 11.03.2024.
 1. Formål
  Holla Historielag har til formål å vekke interesse og å skape forståelse for bygdas historie. Laget vil arbeide for å spre kunnskap om vår kulturarv og verne kulturminner av alle slag i bygda.
 2. Medlemmer
  Alle som vil støtte eller arbeide for lagets formål kan bli medlemmer ved å betale årskontingenten. Kontingenten fastsettes av årsmøtet.
 3. Æresmedlemmer. stipende og lokalhistoriepris
  Æresmedlemskap kan gis til personer som gjennom tid har gjort en spesiell innsats for laget.
  Liste over lagets tidligere og nålevende æresmedlemmer skal stå i HM.
  Midler fra Kari og Olav Baksås’ gavefond kan gis til personer og institusjoner som har gjort eller har til hensikt å gjøre viktige tiltak i tråd med formålet til laget. Til vanlig gis 5000,- kr. Midlene kan også gis etter søknad.
  Lokalhistoriepris (diplom) gis til personer og institusjoner som har gjort spesielt viktige tiltak i tråd med formålet til laget.
  Det er styret som fatter vedtak i alle disse sakene.
 4. Årsmøtet
  Årsmøtet er lagets høyeste organ og holdes fortrinnsvis innen utgangen av februar hvert år. På årsmøtet skal styret legge fram revidert regnskap, budsjett og årsmelding, samt fatte vedtak om kontingentstørrelse.
  Årsmøtet innkalles av styret minst 14 dager før.
  Ved lovendring kreves 2/3 flertall av de frammøtte, ellers vanlig flertall.
  Årsmøtet skal velge styre på minst 5 medlemmer og 2 varamedlemmer. Leder skal velges særskilt og for 1 år. Om nødvendig skal ekstraordinært årsmøte innkalles.
  Styremedlemmer på valg velges normalt for 2 år.
  Årsmøtet velger en valgkomite på 3 medlemmer med 1 varamedlem. Valgkomiteen settes i arbeid i god tid før årsmøtet. Hele valget må gjøres slik at kontinuitet sikres.
  Saker fra medlemmer som ønskes behandlet, må være styret i hende seinest en uke før årsmøtet, slik at styret kan behandle/forberede saken for årsmøtet.
 5. Styret
  Styret utenom leder konstituerer seg selv og kan knytte til seg nødvendige ressurspersoner (IKT, arkiv, foto m.m.) for å få gjort oppgaver. Disse har ikke stemmerett i styret.
  Ved stemmelikhet teller styreleders stemme dobbelt. (Se ellers pkt. 4 Årsmøtet og andre bestemmelser)
 6. Tilslutning
  Holla Historielag kan stå tilsluttet Landslaget for Lokalhistorie. Styret avgjør hvilke øvrige tilknytninger laget skal ha.
 7. Oppløsning
  Vedtak om oppløsning av laget kan bare utføres av årsmøtet og krever 2/3 flertall. Ved oppløsning tilfaller lagets eiendeler (og kapital) kommunen. Det skal brukes til det lokale kulturarbeidet.
 8. Arkivmateriale og eiendeler
  Holla Historielag skal sørge for å oppbevare eiendeler og verdifulle privatarkiver på en så trygg måte som mulig. I henhold til arkivlovgivingen skal offentlig arkivmateriale leveres til rette instans for oppbevaring.