Variasjonsmønster i Holla-målet

 

BokinfoInnholdsfortegnelseForord
Denne undersøkinga av tilhøvet mellom språk og samfunn i Holla i Nedre Telemark blei gjort i 1974–75 og er den første større språksosiologiske undersøkinga av noko bygdemål i Noreg.

Forfatteren syner korleis språkbruken varierer i høve til alder, kjønn, busetting og yrkesgruppe og korleis samfunnet i vidaste forstand styrer språkbruken.

Boka er rikt illustrert med kart, tabellar og diagram som klart syne mangfaldet i språkvariasjonen. Hovudkonklusjonen er at bygdemålet i Holla har fjerna seg – og dregi i retning av bymålet i Grenlands-regionen og etter kvart blitt ein del av eit større regionmål. Om samfunnsutviklinga går som ho har gjort til no.

Arne Johan Gjermundsen, f. 1941, er cand.philol. og vitskapeleg assistent ved Norsk Målførearkiv, Universitetet i Oslo.
 
InnholdSidetall
Innleiing10
Kapittel I: Holla28
Kapittel II: Fonemsystemet i Holla49
Kapittel III: Målføreinndeling i Telemark49
Kapittel IV: Opplegget av undersøkelsen76
Kapittel V: De enkelte språkvariablene111
Kapittel VI: Konklusjon301
Tillegg311
I. Kilder og litteratur311
II. Liste over forkortinger318
III. Informantlister320
IV. Tabeller330
V. Ordliste377
Forord til denne utgåva

Denne oppgava blei innlevert til hovedfagseksamen i nordisk språk og litteratur våren 1977. Den utgåva som foreligger her, er et fotografisk opptrykk av denne oppgava, med små ortografiske endringer.

Blindern, i januar 1981.
Arne Johan Gjermundsen