Holla II

 

BokinfoInnholdsfortegnelseForord
Dette er 2. bind av Ytterbøes omfattende historiske verk om Holla fra istid fram til moderne tid. Boka ble utgitt i 1957 – tre år etter forfatterens død og mer enn 30 år etter at første bind kom ut.
 
InnholdSidetall
Opplæring i stein-, bronse- og eldre jernalder en1
Opplæring i den første historisk-heden ske tida5
Opplæring i vår første kristne tid9
Kirkene:11
-- Holla gamle kirke16
-- Holla nye kirke23
-- Helgen gamle kirke37
-- Helgen nye kirke40
-- Fen kirke46
-- Ramnes kirke47
-- Valebø kirke53
Geistlig ordning54
Prestene55
Prestene i den katolske tida56
Prester etter Reformasjonen59
Personell kapellaner86
Kirkestrid i okkupasjonstida88
Holla prest eembetes jordegods90
Degn, klokkere og kirkesangere95
Kirkesangere ved Helgen kirke97
Kirkesangere ved Valebø kirke97
Kirkesangere ved Ramnes kirke98
Organister ved Rolla kirke98
Organister ved Helgen kirke99
Organister v ed Valebø kirke99
Organister ved Ramnes kirke99
Kirketilsyn og prestens medhjelper99
Menighetsr åd, kirkeverger og kirketj en ere100
Teologer født i Holla - med virke utenfor bygda100
Opplæring m. v. i de katolske århundrer til 1537101
Reformasjonen og opplæringa108
-- Opplæring i humanismens tideverv111
Holla første skole111
Tida før ortodoksien114
Opplæring under ortodoksien eller den rene læres tid116
Kulturtrekk fra 1700-årene120
-- Gudstjenesten120
-- Religiøse vekkelser i 1700-årene126
-- Opplæring under pietismen126
Skoleloven av 1739131
-- Skolefundas for Holla av 26. mars 1742134
-- Lærebøkene og undervisningen135
-- Rotedeling i bygda140
-- Skriving i 1700-årene140
-- Praktisk opplæring i 1700-årene. Opplysningstida141
-- Opplæring under Rasjonalismen 1770-1820142
-- Skoleordninga av 29. mai 1782146
-- Skolekassas reknskap 1785147
-- Presten Bremer som «religionslærer»148
-- Bremer og menigheten157
-- Bremer og skolen157
Nytt skoledistrikt162
-- Bremer som «folkelærer» i verdslige yrker163
Bispen Bechs plan for skole og opplysning167
Skoleloven av 1816169
-- Ny-pietismen i demring169
-- Skolekassas reknskap 1821171
Skoleloven av 1827172
-- Ny-pietismens tideverv172
-- Skolekassas budsjett 1839187
-- Skolekassas budsjett 1846190
-- Et skoledistrikt deles192
-- Halvfaste skoler holdt i rotestuer193
Skoleordninga etter loven av 16. mai 1860195
-- Første skolebudsjett etter den nye lov198
-- Utdannelsen av lærere198
-- Skolestellet 1860-89200
-- Skolehusene bygges. Og vøles202
-- -- Valebø skole204
-- -- Fen skole og klokkergård204
-- -- Eidsbygda skole205
-- -- Skolehuset i Heisholtevja205
-- -- Roa skole207
-- -- Sannes skole209
-- -- Berget skole210
-- -- Kålstad skole211
-- -- Ny skole i Valebø212
-- -- Ytre Vale bø skole212
-- -- Heisholt skole214
-- -- Brennebu skole215
-- -- Fen nye skole216
-- -- Helgen skole217
-- -- Verkets skole bygges større219
-- -- Nytt skolebygg i Valebø221
-- Lærerbustader blir bygd221
-- -- Lærerbustad i Ytre Valebø221
-- -- Lærerbustad ved Ulefoss222
-- Skolekassas rekneskap 1866223
-- Ny skolekrets av 1876224
-- Skolebudsjett 1870225
-- Skolestellet i 1870-årene225
-- -- Kveldsskoler227
-- -- Det første skolebudsjett i kroner (1878)228
-- Skoler i 1880-årene:228
-- -- Amtsskolen på Ytterbøe 1880-81228
-- -- Jenteskolen på Roa230
-- -- Dagskoler230
-- -- Jenteskolen på Ytterbøe 1884231
-- Karakterbok og avgangsvitnesbyrd233
-- Mulkter og skolestraff233
-- Skolekassas rekneskap 1885235
Opplæring etter skoleloven av 26. juni 1889235
-- Håndarbeid for jenter237
-- Skolebudsjett 1892239
-- Sløyd ved Verket240
-- Sagbrukets skole blir 4-delt240
-- Forskjellige vedtak i 1890-årene241
-- Skogplanting242
-- Fen får 4-delt skole243
-- Budsjettet for 1903244
-- Militær opplæring og 1905245
-- Bispe- og prostevisitaser249
-- Utvida lesetid250
-- Budsjett for skoleåret 1913-14252
-- Gymnastikk i skolen252
-- Sparekasser253
-- Fortsettelsesskoler253
-- Framhaldsskolen255
-- Opplæring etter lov og plan av 8. november 1946257
-- Sløydskolen, snekkersløyd259
-- -- Kurs i skomakersløyd260
-- Den praktiske arbeidsskole261
-- Opplæring etter loven om framhaldsskoler av 8. november 1946262
Skolestellet etter loven av 5. juli 1918 263263
-- Pensjonsloven265
-- Budsjettet 1920-21266
-- Vikarkassa267
-- Lærerne og deres lønn 1922- 23268
-- Budsjett 1922-23269
-- Fritt skolemateriell270
-- Nedgangstider271
-- Budsjett 1933-34273
-- Skolebarns nypesanking273
-- 17. mai273
-- 1. mai274
-- Lærerjord274
-- Heimehagene for skolebarna274
-- Naturfreding276
-- Skoleboksamlinger276
-- Vårt målføre278
-- Helgen mållag279
Opplæring etter loven av 16. juli 1936281
-- Skoletannpleien283
-- Folkeopplysningsrådet284
-- Filmundervisning284
-- Skole- og folkebadet286
Okkupasjonen og nazitida286
-- Omgangsskolen i Helgen294
-- Gjeninnsettelse av lærere296
-- Budsjett for skolen i nazitida297
-- Gutter fra Rolla som falt i krigen298
Skolestellet etter frigjøringa299
-- Svenskesuppa300
-- Skolehager300
-- Minnegaver301
-- Radio-undervisning302
-- Sentralisering302
-- Tilsettingsnemnd307
-- Innhøstingsferie308
-- Skoleinspektør tilsettes308
-- Legeundersøking309
-- Nye kretsgrenser behandles309
-- Engelskkurs i folkeskolen310
-- Fylkestilskott til skolestellet 1945-50311
-- Skolebudsj ettet 1945-49 og 1949-50312
-- Klassedelinga 1950-51319
Lærebøkene319
Lærerne:324
-- i Helgen324
-- i øvre Helgen, Kålstad336
-- på Fen340
-- på Berget350
-- i Heisholt357
-- i Eidsbygda360
-- i Sannes369
-- i Valebø372
-- i Brennebu og ytre Valebø379
-- i Brennebu381
-- i ytre Valebø382
Skolen ved «Holden Jernværk og Ulefos Saug»384
Rolla komm. overtar skolene til Verket og Sagbruket388
Sammenslåing av Sagbruket og Verkets skoler391
Lærerne ved Verkets skole391
Lærerne ved Ulefoss sagbruks skole407
Holla-lærere som virka utenbygds418
Søndagsskolen for voksen ungdom426
Søndagsskolen for barn:431
-- Ulefoss, Helgen, Fen, Valebø, Heisholt, Sannes og Romnes, Eidsbygda, Berget, Filadelfiamenighetens og Frelsesarmeens –skoler431
Videregående ungdomsskoler 1893-1903434
-- K. Stenstads skole434
-- Joh. Andresens skole436
Holla lærlingeskole437
Middelskoler og realskoler438
-- Stenstads middelskole439
-- Andresens middelskole441
-- Ulefoss private middelskole444
Holla middelskole449
Holla realskole456
Ulefoss høgre almenskole. «Brynildsens skole»460
Skoleopplæring i landbruk463
Private landbruksskoler465
Søve landbruksskole471
Biblioteket på Søve506
Telemark Landbruksbibliotek506
Sentralbiblioteket for Telemark510
Holla prestegjelds almue-bibliotek513
Holden Hovedsogns Bibliotek518
Ulefos & omegns arbeiderforenings bibliotek519
Holla folkebibliotek521
Helgen folkebibliotek523
Valebø folkeboksamling525
Teoretiske og praktiske kurs526
Sangkor532
Musikkopplæring534
Opplæring i sammenkomster (møter)537
Helgen indremisjonsforening538
Ulefoss indremisjonsforening541
Rolla ungdomsforening542
Romnes misjonsforening543
Valebø indremisjonsforening545
Odden indremisjonsforening545
Den evangeliske, lutherske frikirkelige menighet546
Tilsynsmenn og prester i denne554
Lærere i denne555
Formennene i skolekommisjonen, seinere skolestyret557
Forord

Det viste seg under arbeid med bygdeboka «Holla» at verdfulle materialer om opplæring var så omfattende at det var umulig å få det med i en og samme bok.

Den åndelige opplæring og yrkesopplæringa måtte få sitt eget bind i Holla historie. Og dette bind kommer under navnet: Holla II, Opplæring, kirke og skolestell.

Det lot seg ikke godt gjøre å skille opplæring i kirken fra opplæring i skolen, så det vesentlige om kirkestellet fra gamle «Rolla» måtte bli tatt med her.

Manuskriptet til Holla II var ferdig, da jeg av kommunens myndigheter ble spurt om å hjelpe til å få trykt en ny utgave av «Holla». Den var solgt ut.

Utgaven som får navnet Holla I, er ført fram til 1950. Herredstyret valgte en bokkomite som skal ordne med trykning av de 2 bind. Den består av kontorsjef Liestøl og lærerne Knut Dukane og Torvald Lauvstad.

Komiteen foreslo at Holla II burde bli trykt først, og dette ble vedtatt i herredstyret 28. mai 1954.

Dette arbeid har sine opplysninger fra preste- og skolearkivet, fra fylkes-, stats- og riksarkivet. Jeg må videre få lov å takke prestene Gjesdahl, Hauge og Smeby for verdfull hjelp. Likeins takkes de lærere som nå er i arbeid i bygda. Der er møtt forståelse og velvilje hos dem alle.

Særskilt vil jeg takke skoleinspektør Berge for de mange ganger jeg har brydd ham med utlån av protokoller, og for alle givne opplysninger.

Videre ekstra takk til kirkesangerne Straume og Dukane og lærerne Johan Sannes og Johannes Sannes jr. Deres interesse og hjelp gir sikkert denne bok en større fullverdi.

En varm takk til lærerne Stian Langeland og Torvald Lauvstad. De har med stor nøyaktighet gått gjennom manuskriptet, så det tilfredsstiller rettskrivinga av 1938.

Til dem som elskverdig har stilt fotografisk materiell til rådighet blir også sagt hjertelig takk. Især bør der bli nevnt Halvor Toreskås jr. og sløydlærer N. Bakken.

Ytterbø i august 1954
S. Ytterbøe